REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.szklo-polskie.pl   -   Elspec Sp. z o.o.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1. Niniejszy Regulamin znajduje w całości zastosowanie do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami zgodnie z art. 221 k.c. W stosunku do umów zawieranych z przedsiębiorcami, niniejszy Regulamin ma zastosowanie z wyłączeniem rozdziału VI (Rękojmia. Gwarancja) oraz VII (Zwroty) oraz załączników.

2. Sklep internetowy Elspec Sp. z o.o. działający pod adresem URL:
www.szklo-polskie.pl jest prowadzony i stanowi własność Elspec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014514, REGON: 930860435, NIP: 899-23-31-045, o kapitale zakładowym w wysokości 180.000,00 zł, wpłaconym w pełnej wysokości (Sprzedawca).

3. Dane kontaktowe Sprzedawcy: ELSPEC Sp. z o.o., ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław, tel: +48 71 790 06 20
4. e-mail: galeria.luzyce@elspec.pl

5. Sklep internetowy ELSPEC Sp. z o.o. umożliwia przeglądanie w trybie on-line znajdujących się w sprzedaży wyrobów ze szkła oświetleniowego, szkła użytkowego oraz dekoracyjnych elementów ze szkła wykorzystywanych w budownictwie oraz składanie za pośrednictwem sklepu internetowego, drogą elektroniczną zapytań dotyczących towarów prezentowanych w sklepie oraz składania przez Klientów zamówień na zakup wybranych produktów w ramach Sklepu Internetowego ELSPEC sp. z o.o.

6. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz określa warunki i zasady składania przez Klientów zamówień na zakup wybranych produktów w ramach Sklepu Internetowego ELSPEC sp. z o.o.

7. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Każdy Klient sklepu internetowego Elspec Sp. z o.o. jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad. Poprzez dokonanie przez Klienta czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.szklo-polskie.pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

9. Korzystanie ze Sklepu Internetowego www.szklo-polskie.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługa ActiveX JavaScript i Cookie lub
b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługa appletów Javy, JavaScript i cookies,
c) akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player oraz Aurigma Image Uploader, w przypadku, gdy Serwis poprosi o ich instalacje,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.szklo-polskie.pl oraz sporządzić jego wydruk.

11. Katalog produktów dostępnych w sklepie internetowym Elspec Sp. z o.o. oraz podane tam informacje o ich właściwościach oraz cenach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów i zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

II. DEFINICJE.

1. Poniższe słowa i wyrażenia będą miały znaczenie następujące, chyba że co innego wynika z kontekstu niniejszego Regulaminu:

1.1. Sprzedawca - Elspec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014514, REGON: 930860435, NIP: 899-23-31-045, o kapitale zakładowym w wysokości 180.000,00 zł, wpłaconym w pełnej wysokości (Sprzedawca).

1.2. Sklep, Sklep internetowy, Sklep internetowy Elspec Sp. z o.o. - Sklep internetowy działający pod adresem URL: www.szklo-polskie.pl.

1.3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych czynności rejestracyjnych dokonują zamówienia w Sklepie Internetowym Elspec Sp. z o.o. (w tym również Konsument).

1.4. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Konto – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość składania zamówień po dokonaniu czynności rejestracyjnych i zalogowaniu.

1.7. Logowanie – czynność poprzedzająca złożenie przez Klienta zamówienia. Dokonywane poprzez podanie adresu e-mail Klienta i ustanowionego przez Klienta podczas czynności rejestracji hasła.

1.8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.

1.9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktu.

III. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SZKLO-POLSKIE.PL.

1. W ramach serwisu www.szklo-polskie.pl Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Rozpoczęcie korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego ELSPEC Sp. z o.o. i składanie zamówień na zakup wybranych produktów za jego pośrednictwem, poprzedza dokonanie przez Klienta jednorazowej rejestracji, poprzez podanie adresu e-mail Klienta oraz prawidłowe wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy udostępnionego na stronie internetowej formularza rejestracyjnego i podanie pełnych i prawidłowych danych wskazanych w tym formularzu.

3. W formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia wszystkich rubryk. Klient odpowiada za prawidłowość podanych w formularzu rejestracyjnym danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania w formularzu rejestracyjnym danych.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

5. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego.

7. Rejestracja Klienta zostanie potwierdzona wiadomością zwrotną przesłaną przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

8. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.szklo-polskie.pl. odbywa się poprzez:
a) zalogowanie się przez Klienta do swojego konta na stronie internetowej sklepu z wykorzystaniem podanego w procesie rejestracji adresu e-mail i hasła dostępu;
b) dokonanie wyboru produktów oraz ich ilości, korzystając z katalogu produktów dostępnych w sklepie;
c) potwierdzenie dokonanego wyboru produktów oraz wybór przez Klienta adresu do wysyłki i formy płatności za zakupiony towar, poprzez wypełnienie formularza zamówienia oraz jego wysłanie do Sprzedającego z Konta Klienta.

9. Złożenie przez Klienta, za pośrednictwem sklepu internetowego www.szklo-polskie.pl., zamówienia na zakup wskazanych przez niego w formularzu zamówienia produktów dostępnych w sklepie jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy ze Sprzedawcą na warunkach określonych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia danych użytych podczas rejestracji Klienta, bądź składania przez niego zamówienia.

11. Po złożeniu zamówienia, Klient – na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail – otrzymuje e-mail zwrotny będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu i dostępności zamówionych przez Klienta towarów.

12. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w postaci zwrotnej wiadomości e-mail, przesłanej przez Sprzedawcę, jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę oferty. W zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawca potwierdzi wszystkie istotne elementy zamówienia, w szczególności opis i ilość zamówionych produktów, ich cenę netto i brutto, dane Klienta oraz koszty i adres do wysyłki.

13. Po złożeniu przez klienta za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienia na zakup wybranych produktów dostępnych w sklepie i potwierdzeniu przez Sprzedawcę zamówienia w postaci zwrotnej wiadomości elektronicznej, w której Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia produktów, na warunkach wskazanych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.

14. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, lub najbliższego dnia roboczego po jego otrzymaniu, w przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w dniu wolnym od pracy, Sprzedawca potwierdzi dostępność produktu oraz poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

15. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej.

16. Sprzedawca dostarczy zamówione towary przesyłką kurierską. Koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia i w potwierdzeniu Sprzedawcy przyjęcia zamówienia do realizacji. Koszty dostawy ponosi Klient.

17. Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

18. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

19. Do każdego wysyłanego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, które dostarczane są wraz z zamówionymi towarami. Faktura VAT wystawiana jest na żądanie Klienta. Faktura VAT / Paragon obejmuje zamówiony towar oraz wybrany przez Klienta sposób dostawy.

20. Od dnia 01.01.2020 po udokumentowaniu sprzedaży paragonem, wystawienie faktury VAT na podstawie tego paragonu jest możliwe jedynie w przypadku jeżeli klient w chwili zakupu podał numer NIP.

IV. POLITYKA COOKIES

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz sklep internetowy www.szklo-polskie.pl.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również do utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookies z portalu www.szklo-polskie.pl, poprzez wybranie odpowiedniego przycisku w oknie pop-up wyświetlanym w momencie załadowania się strony internetowej sklepu.
5. Użytkownik może nie wyrazić zgody na przechowywanie, wykorzystywanie i dostęp do plików cookies (blokownie plików cookies) poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub używanego urządzenia.
6. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

7. Sklep informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI.

1. Płatność przez Klienta za zakupiony za pośrednictwem sklepu internetowego towar może być dokonana w następujący sposób:
a) przelewem w złotych (PLN) na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. 7 Oddział we Wrocławiu, numer rachunku:
48 1090 2398 0000 0001 3273 8659 wraz z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska (nazwy) Klienta oraz numeru zamówienia otrzymanego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę; lub
b) przelewem w euro (EUR) na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Alior Bank S.A. we Wrocławiu numer rachunku:
 PL 33 2490 0005 0000 4600 4139 7880  KOD SWIFT: ALBPPLPW. wraz z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska (nazwy) Klienta oraz numeru zamówienia otrzymanego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę; lub

c) przelewem w koronach czeskich (CZK) na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PKO BP S.A., Czech Branch, numer rachunku 200007645/3060 wraz z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska (nazwy) Klienta oraz numeru zamówienia otrzymanego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę; lub
d) gotówką, przy odbiorze przesyłki kurierskiej z zakupionym towarem za pobraniem (wyłącznie do kwoty 1000 złotych wartości zamówienia (razem z kosztem dostawy)),
e) gotówką, przy odbiorze osobistym,
f) kartą płatniczą (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro), przy odbiorze osobistym.

2. Brak płatności w formie przelewu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, uznawane będzie za odstąpienie od umowy i rezygnację przez Klienta z realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego.

3. Koszty dostarczenia zakupionych produktów obciążają Klienta i są wskazane przez sprzedawcę podczas dokonywania przez klienta zamówienia wraz z ceną towarów oraz w zwrotnej wiadomości elektronicznej stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zakupionego towaru Klientowi lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu do wysyłki.

5. Ceny towarów podane w sklepie internetowym są jednostkowymi cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.

6. Ceny towarów dostępnych w sklepie internetowym, uwidocznione w chwili złożenia zamówienia przez Klienta, są obowiązujące dla danej transakcji sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, wycofywania produktów, wprowadzania nowych produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania oraz modyfikowania akcji promocyjnych i polityki rabatowej obowiązujących w sklepie.

7. Do sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień Klientów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Płatności dokonane za pośrednictwem PayPal przyjmowane będą tylko z kont zweryfikowanych.

VI. DOSTAWA

Przy odbiorze paczki, prosimy o dokładne sprawdzenie paczki oraz zawartości przy kurierze, czy nie nosi żadnych śladów uszkodzenia mechanicznego. W razie nieprawidłowości prosimy o rzetelne wypełnienie protokołu szkody (kurier posiada formularz, który wraz z paragonem stanowi podstawę do reklamacji uszkodzonego przy transporcie towaru).

Tylko w przypadku spełnienia poniższych warunków gwarantujemy natychmiastowe rozpatrzenie reklamacji:

a) został sporządzony w obecności kuriera protokół szkody dokładnie opisujący stwierdzone uszkodzenia

b) protokół szkody musi wyraźnie wskazywać, że opakowanie zewnętrzne nie nosiło żadnych uszkodzeń i jest w stanie IDEALNYM

c) opakowanie towaru musi być w stanie IDEALNYM, tak aby jego oględziny umożliwiały zweryfikowanie poprawności informacji z protokołu szkody (patrz. pkt. b) (prosimy zatem nie niszczyć opakowania przed upewnieniem się, że towar jest w stanie idealnym)

d) kurier zobowiązany jest pozostawić kopię protokołu szkody u klienta

VII. RĘKOJMIA. GWARANCJA

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz bez wad.
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego towaru z tytułu rękojmi, niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, gwarancji producenta.

3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

4. Sprzedawca udziela gwarancji na produkowane przez siebie towary na okres 12 miesięcy od dnia ich zakupu.

5. Gwarancją objęte są wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w towarze a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, materiałowe lub wady konstrukcyjne.

6. W przypadku, w którym w okresie gwarancyjnym w sprzedanym towarze ujawni się wada, Sprzedawca zobowiązuje się do jego naprawienia na swój koszt lub wymiany na inny, nowy, wolny od wad.

7. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady towaru, jeżeli powstały one z innych przyczyn niż tkwiących w towarze.

9. Gwarancją nie są objęte:
- uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, czyszczeniem lub konserwacją towaru,
- nieprawidłowe podłączenie towaru do sieci elektrycznej oraz nieprawidłowy montaż towaru,
- naprawy i przeróbki wykonywane przez osoby nieupoważnione,
- uszkodzenia spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta bądź osoby trzeciej.

10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi, przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

11. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży, gwarancji lub rękojmi można składać pisemnie i przesłać na adres: ELSPEC Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Fabryczna 14, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji innego producenta, także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej towaru.
Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

12. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie (stłuczka) należy zgłaszać telefonicznie bądź mailowo, wraz z dokumentacją zawierającą zdjęcia uszkodzonego towaru, zdjęcie paczki z zewnątrz z widocznym listem przewozowym oraz uszkodzenia paczki jeśli takowe zaistniały. Nie należy odsyłać uszkodzonego towaru do sprzedawcy.

13. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Klient otrzymał wraz z reklamowanym towarem. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz załączyć opis reklamacji wraz z uzasadnieniem.

14. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.

15. Reklamowany towar Klient odsyła do Sprzedawcy na swój koszt. W przypadku uznania reklamacji, koszty odesłania towaru zostaną Klientowi zwrócone przez Sprzedawcę, w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż standardowa przesyłka pocztowa.

16. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny, nowy, wolny od wad.

17. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zapłaconej przez niego za towar wraz z kosztami dostarczenia towaru. Zwrot dokonany zostanie na podstawie odesłanej przez Klienta podpisanej faktury korygującej oraz informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności, w terminie 2 dni roboczych przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.

18. Prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki przy kurierze!

W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, klient zobowiązany jest do wypełnienia tzw. protokołu szkody (dokument ten posiada przy sobie kurier).
W protokole szkody należy rzetelnie umieścić informacje o sposobie zapakowania przesyłki. Jeżeli reklamowana przesyłka zawierała opakowanie zewnętrzne, opakowanie wewnętrzne, folię bąbelkową, stretch, taśmę pakową, wypełniacze w postaci papierowych kul, specjalistycznych chrupek styropianowych bądź poduszek powietrznych, etc., należy taką informację zawrzeć we wspomnianym powyżej dokumencie.

Protokół ten wraz z paragonem stanowi podstawę do reklamacji uszkodzonego przy transporcie towaru.

VIII. ZWROTY.

1. W przypadku, gdy Klient, zawierający za pośrednictwem sklepu internetowego umowę sprzedaży , jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym Regulaminie, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na pisemnym formularzu w terminie 14 dni od dnia odbioru zakupionego towaru lub, w przypadku dostarczania towaru partiami lub w częściach, od dnia odbioru ostatniej partii bądź części. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie powyższego oświadczenia na adres Sprzedawcy przed jego upływem. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru zakupionego towaru.

2. Wzór oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

4. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres: ELSPEC Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 14.

5. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu oraz wskazanie sposobu, w jaki konsument dokonał zapłaty za przedmiotowy towar lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na zwrot kwoty należności za zwracany towar przelewem bankowym wraz z numerem rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata (załącznik nr 2).

6. Równowartość ceny zapłaconej przez Klienta za zwrócony towar oraz koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), zostanie przekazana, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że wyrazi on zgodę rozliczenie za pomocą przelewu bankowego.

7. W przypadku zwrotu towaru Klient ponosi koszty jego przesyłki.

8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta, w tym także produktów sprowadzanych tylko na specjalne zamówienie klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

IX. DANE OSOBOWE.

Sposób przetwarzania danych osobowych został uregulowany w Obowiązku Informacyjnym dostępnym na stronie internetowej www.szklo-polskie.pl

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego www.szklo-polskie.pl i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z konta, tak jak za działania lub zaniechania własne.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy,
b) skutki korzystania ze Sklepu Internetowego www.szklo-polskie.pl przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.

4. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie internetowym, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

XI. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt.
Klienci , chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adresem: Elspec Sp. z o.o., ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

XII. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcę a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Sprzedawca informuje o możliwości poddania sporów wynikłych w związku z Umową, pod rozstrzygnięcie Stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

Załącznik nr 1: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: ELSPEC Sp. z o.o., ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław, tel: +48 71 790 06 20
e-mail: galeria.luzyce@elspec.pl
- Ja…………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy…………………………………………………………………………………………………………………………
- Data zawarcia umowy……………………………………………………/odbioru……………………………………………………
- Imię i nazwisko konsumenta……………………………………………………………………………………………………………
- Adres konsumenta……………………………………………………………………………………………………………………………
- Podpis konsumenta……………………………………………………(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data……………………………………………………

Załącznik nr 2: ZGODA NA ZWROT KWOTY ZA ZWRACANY TOWAR ZA POMOCĄ PRZELEWU BANKOWEGO
Niniejszym wyrażam zgodę na zwrócenie mi kwoty należności z tytułu zwrotu towaru: ……………………………………………………………………………….…..… na rachunek bankowy o numerze:……………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta
Adres
Podpis
Data

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej jako „RODO”, przesyłamy Państwu niezbędne informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

„ELSPEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 14, której dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS” 0000014514, REGON: 930860435, NIP: 8992331045, o kapitale zakładowym 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), zwana dalej jako ELSPEC.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1.     wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną;

2.     podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

3.     wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4.     w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

5.     w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (jeżeli dotyczy).

W szczególności jeżeli są Państwo:

-         klientem sklepu internetowego www.szklo-polskie.pl, przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach sklepu internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (w szczególności: windykacja należności, w przypadku zarejestrowania konta w sklepie internetowym - prowadzenie historii złożonych zamówień i oglądanych produktów);

-         osobami kontaktującymi się z nami telefonicznie lub mailowo w związku ze złożonym zamówieniem, przetwarzamy Państwa dane w celach kontaktowania się z Państwem w sprawach, o które zwrócili się Państwo do nas powołanymi wyżej środkami komunikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Odbiorcom – przedsiębiorstwom wykonującym usługi kurierskich, w minimalnym zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat:

a)        od chwili zamknięcia konta w sklepie internetowym;

b)        od spełnienia świadczenia przez ELSPEC;

nie wcześniej jednak niż przed upływem terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych z ELSPEC umów.

Jednocześnie ELSPEC informuje, że zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

-         żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych;

-         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-         wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (GIODO, a następnie po utworzeniu nowego urzędu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi niezbędny warunek zawarcia i w dalszej kolejności wykonania umowy.

 

 

 

Follow us on Facebook