W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej jako „RODO”, przesyłamy Państwu niezbędne informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

„ELSPEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 14, której dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS” 0000014514, REGON: 930860435, NIP: 8992331045, o kapitale zakładowym 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), zwana dalej jako ELSPEC.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną;
  2. podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
  5. w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (jeżeli dotyczy).

W szczególności jeżeli są Państwo:

-         klientem sklepu internetowego www.szklo-polskie.pl, przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach sklepu internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (w szczególności: windykacja należności, w przypadku zarejestrowania konta w sklepie internetowym - prowadzenie historii złożonych zamówień i oglądanych produktów);

-         osobami kontaktującymi się z nami telefonicznie lub mailowo w związku ze złożonym zamówieniem, przetwarzamy Państwa dane w celach kontaktowania się z Państwem w sprawach, o które zwrócili się Państwo do nas powołanymi wyżej środkami komunikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Odbiorcom – przedsiębiorstwom wykonującym usługi kurierskich, w minimalnym zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat:

a)        od chwili zamknięcia konta w sklepie internetowym;

b)        od spełnienia świadczenia przez ELSPEC;

nie wcześniej jednak niż przed upływem terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych z ELSPEC umów.

Jednocześnie ELSPEC informuje, że zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

-         żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych;

-         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-         wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (GIODO, a następnie po utworzeniu nowego urzędu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi niezbędny warunek zawarcia i w dalszej kolejności wykonania umowy.

Śledź nas na Facebooku